Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nakłady na zakup używanych środków trwałych
Pozycja grupowania:
Klasyfikacja Środków Trwałych - wartość brutto środków trwałych oraz nakłady na budowę, zakup i ulepszenie
Jednostka
miary
Ogółem
Grunty (grupa 0)
zasadzenia wieloletnie
budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)
urządzenia melioracji wodnych szczegółowych (rodzaj 226)
Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)
zespoły komputerowe (rodzaj 487)
Środki transportu (grupa 7)
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)
Inwentarz żywy (grupa 9)
Budynki i lokale (grupa 1)