Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dotychczasowe odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) - wartość środków trwałych całkowicie zamortyzowanych (umorzonych)
Pozycja grupowania:
Klasyfikacja Środków Trwałych - odpisy amortyzacyjne
Jednostka
miary
Ogółem
Grunty (grupa 0)
Budynki i lokale (grupa 1)
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)
urządzenia melioracji wodnych szczegółowych (rodzaj 226)
Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)
Środki transportu (grupa 7)
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)