Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba i wartość wierzytelności (wg wartości nominalnej) przyjętych do obsługi przez Państwa firmę w ciągu danego roku
Pozycja grupowania:
Wierzytelności przyjęte do obsługi
Jednostka
miary
Przyjęte na zlecenie (inkaso), (od podmiotów niepowiązanych osobowo lub kapitałowo)
zabezpieczone hipotecznie
zabezpieczone hipotecznie
Zakupione wierzytelności (bezpośrednio lub pośrednio przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo)