Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba przepaleń bezpieczników w stacjach SN/nN
Pozycja grupowania:
Ogółem, miasto, wieś
Jednostka
miary
Ogółem
Miasta
Wieś