Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Proszę zaznaczyć, które ze wskazanych niżej kosztów poniosła jednostka w ..........r., a następnie wpisać kwoty w złotych.


Brak rozwinięcia wymiarów