Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Psycholodzy
Pozycja grupowania:
Personel pracujący
Jednostka
miary
Udzielający świadczeń ogółem
Umowa o pracę ogółem
pełnozatrudnieni
Umowa cywilno-prawna ogółem
w wymiarze nie mniejszym jak pełny etat