Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Technicy sterylizacji medycznej
Pozycja grupowania:
Pracujący w zawodach medycznych
Jednostka
miary
Ogółem
zatrudnieni na podstawie stosunku pracy
zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
dla których jednostka sprawozdawcza jeste głównym miejscem pracy