Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Proszę zaznaczyć, z których źródeł jednostka otrzymała przychody w .......... r., a następnie wpisać kwoty tych przychodów w złotych


Brak rozwinięcia wymiarów