Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj statku zagranicznego (obcego) podmiotu eksploatowanego przez sprawozdawcę -przybrzeżnej floty transportowej
Pozycja grupowania:
Statki przybrzeżnej floty transportowej będące własnością armatorów zagranicznych i eksploatowane przez polskich przewoźników
Jednostka
miary
Jacht motorowy
Jacht żaglowy
Jacht
Wycieczkowiec
Wycieczkowiec (cruise passenger)
Wodolot pasażerski
Statek rekreacyjny
Pasażerski–katamaran
Pasażerski (bez wycieczkowców, nie katamaran)
Pasażerski(oprócz wycieczkowców)
Barka zbiornikowa
Barka kryta do ładunków suchych
Barka otwarta (odkryta) do ładunków suchych
Barka do przewozu w systemie Lash- Seabee
Szalanda (barka samowyładowcza)
Barka pokładowa
Barka do ładunków suchych