Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nakłady wewnętrzne na działalność B+R
Pozycja grupowania:
Rodzaj nakładów
Jednostka
miary
Ogółem
inwestycyjne
bieżące
osobowe
wynagrodzenia bezosobowe
budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej oraz grunty
maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
zakup aparatury naukowo-badawczej
środki transportu
oprogramowanie komputerowe
oprogramowanie stworzone na własny użytek
wartości niematerialne i prawne
pozostałe nakłady inwestycyjne