Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Udział nakładów wewnętrznych
Pozycja grupowania:
Dedykowane PKD
Jednostka
miary
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
PRODUKCJA NAPOJÓW
PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
PRODUKCJA ODZIEŻY
PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU
Działalność wydawnicza; Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych; Nadawanie programówogólnodostępnych i abonamentowych
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby; Organizacje i zespoły eksterytorialne- 97+98+99
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem; Pomoc społeczna bez zakwaterowania - 87+88
Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe; Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem - 69+70
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (bez produkcji broni i amunicji) - 25.1+25.2+25.3+25.5+25.6+25.7+25.9
Pozostała produkcja wyrobów (bez produkcji urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne) - 32.1+32.2+32.3+32.4+32.9
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków; Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców; Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami - 37+38+39
Reklama, badanie rynku i opinii publicznej; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; Działalność weterynaryjna - 73+74+75
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE
EDUKACJA
OPIEKA ZDROWOTNA
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI
TELEKOMUNIKACJA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
Nakłady niededykowane konkretnej działalności - X
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
BUDOWNICTWO
PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Produkcja statków i łodzi
Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
PRODUKCJA MEBLI
Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych
Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia