Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Węzły przesiadkowe
Pozycja grupowania:
W zarządzie związku międzygminnego - gminy imiennie
Jednostka
miary
Ogółem
W granicach administracyjnych gminy