Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Klienci korzystający z usług faktoringowych według zakresu ich działalności
Pozycja grupowania:
PKD sekcje A-U
Jednostka
miary
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
BUDOWNICTWO
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI
INFORMACJA I KOMUNIKACJA
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE
EDUKACJA
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY
ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE