Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dłużne papiery wartościowe
Pozycja grupowania:
rezydenci udzielający kredytów i pożyczek
Jednostka
miary
Pozostałe podmioty
Wyemitowne przez przedsiębiorstwa niefinansowe - rezydentów
Z terminem pierwotnym powyżej 1 roku
Pozostałe podmioty
Wyemitowane przez przedsiębiorstwa niefinansowe - rezydentów
Z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie