Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodziny którym udzielono świadczeń z pomocy społecznej
Pozycja grupowania:
Formy pomocy - zadanie zlecone gminom
Jednostka
miary
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną