Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Osoby, którym decyzją przyznano świadczenia pomocy społecznej
Pozycja grupowania:
Formy pomocy i udzielone świadczenia - zadanie własne (dział 2B; kol. 1)
Jednostka
miary
Razem
Zasiłki stałe-ogółem
przyznany dla osoby samotnie gospodarującej
przyznany dla osoby pozostającej w rodzinie
Zasiłki okresowe-ogółem
przyznane z powodu: bezrobocia
przyznane z powodu: długotrwałej choroby
przyznane z powodu: niepełnosprawności
przyznane z powodu: możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego
przyznane z powodu: innego niż wymienione
zasiłki okresowe kontynuowane niezależnie od dochodu
Schronienie
Posiłek
dla dzieci
Ubranie
Usługi opiekuńcze-ogółem
specjalistyczne
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
osób bezdomnych
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
Zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego
Sprawienie pogrzebu
osobom bezdomnym
Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem
Zasiłki specjalne celowe
zasiłki celowe przyznane niezależnie od dochodu na podstawie art. 39a ust. 1 i 2
Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie-ogółem
w naturze
zasiłki
pożyczka
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej