Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Świadczenia pomocy społecznej przyznane decyzją
Pozycja grupowania:
Formy pomocy i udzielone świadczenia - zadanie własne gminy (dział 2B; kol. 2)
Jednostka
miary
Zasiłki stałe-ogółem
przyznany dla osoby samotnie gospodarującej
przyznany dla osoby pozostającej w rodzinie
Zasiłki okresowe-ogółem
przyznane z powodu: bezrobocia
przyznane z powodu: długotrwałej choroby
przyznane z powodu: niepełnosprawności
przyznane z powodu: możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego
przyznane z powodu: innego niż wymienione
Schronienie
Posiłek
dla dzieci
Ubranie
Usługi opiekuńcze-ogółem
specjalistyczne
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
osób bezdomnych
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
Sprawienie pogrzebu
Zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego
osobom bezdomnym
Zasiłki specjalne celowe
w naturze
zasiłki
pożyczka
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej