Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powody przyznania pomocy społecznej
Pozycja grupowania:
Powód trudnej sytuacji życiowej (dział 4)
Pozycja grupowania:
Osoby w rodzinie (dział 3, 4, 5; kol. 3)
Jednostka
miary
Klęska żywiołowa lub ekologicznaOsoby w rodzinach
Sytuacja kryzysowaOsoby w rodzinach
Zdarzenie losoweOsoby w rodzinach
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowyOsoby w rodzinach
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnegoOsoby w rodzinach
NarkomaniaOsoby w rodzinach
AlkoholizmOsoby w rodzinach
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmiOsoby w rodzinach
Przemoc w rodzinieOsoby w rodzinach
Rodziny wielodzietneOsoby w rodzinach
Rodziny niepełneOsoby w rodzinach
Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółemOsoby w rodzinach
Długotrwała lub ciężka chorobaOsoby w rodzinach
NiepełnosprawnośćOsoby w rodzinach
BezrobocieOsoby w rodzinach
wielodzietnośćOsoby w rodzinach
Potrzeba ochrony macierzyństwaOsoby w rodzinach
BezdomnośćOsoby w rodzinach
SieroctwoOsoby w rodzinach
UbóstwoOsoby w rodzinach