Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wartość brutto nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozadwczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing
Pozycja grupowania:
Klasyfikacja środków trwalych - leasing
Jednostka
miary
Leasing finansowy - ogółem
Leasing finansowy - środki transportu (grupa 7)
Leasing operacyjny - ogółem
Leasing operacyjny - środki transportu (grupa 7)