Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia kwiatów pod osłonami
Pozycja grupowania:
Rodzaje osłon wykorzystywanych pod uprawy ogrodnicze
Jednostka
miary
Szklarnie
Tunele foliowe powyżej 1,5 m w szczycie