Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Depozyty terminowe
Pozycja grupowania:
Dłużnicy według grup
Jednostka
miary
Dłużnicy ogółem
Dłużnicy krajowi razem
Podmioty sektora finansów publicznych razem
Bank centralny
Banki
Pozostałe krajowe instytucje finansowe
Przedsiębiorstwa niefinansowe
Gospodarstwa domowe
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
Dłużnicy zagraniczni razem
Podmioty należące do strefy euro
Pozostałe podmioty zagraniczne