Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ewidencja i przyczyny ponownych wpisów oraz rodzaje załatwień spraw cywilnych
Pozycja grupowania:
Wyszczególnienie - wiersz (S01R_1.1.2_W)
Jednostka
miary
W tym rodzaje załatwień wydano nakaz zapłaty
W tym ponownie wpisane w tym przekazane na podstawie art. 505 33 §1
Pozostało na okres następny (w.53=dz.1.1 r.15 odpowiednie wiersze)
Załatwienie pozostałych spraw
W tym rodzaje załatwień Inne
W tym rodzaje załatwień zakończono w trybie art.148_1 §1 kpc
W tym rodzaje załatwień umorzenie na podstawie art. 505_37 §1 kpc
W tym rodzaje załatwień umorzenie na skutek cofnięcia pozwu, wniosku, skargi
W tym rodzaje załatwień odrzucono pozew / wniosek/skargę
W tym rodzaje załatwień zakreślenie omyłkowych wpisów
W tym rodzaje załatwień zakreślono na podstawie art. 174 §1 pkt 4 kpc
W tym rodzaje załatwień zakreślono na podstawie art. 174 §1 pkt 1 kpc
W tym rodzaje załatwień zakreślone w wyniku zmiany trybu lub rodzaju postępowania (art. 201 § 1 i 2 kpc)
W tym rodzaje załatwień połączono do łącznego rozpoznania na podstawie art. 219 kpc
W tym rodzaje załatwień w wyniku zmiany obszaru właściwości miejscowej sądu (ów)
W tym rodzaje załatwień w wyniku zmiany obszaru właściwości miejscowej wydziału (ów)
W tym rodzaje załatwień zmiany organizacyjne związane z utworzeniem lub likwidacją sądu (ów)
W tym rodzaje załatwień zmiany organizacyjne związane z utworzeniem lub likwidacją wydziału (ów)
W tym rodzaje załatwień W wyniku przekazania sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami różnych pionów
W tym rodzaje załatwień W wyniku przekazania sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami tego samego pionu
W tym rodzaje załatwień w wyniku zmian zarządzenia MS o biurowości
W tym rodzaje załatwień zakreślono na podstawie art. 505_33 §1 kpc
W tym rodzaje załatwień zakreślono na podstawie art. 498 § 2 kpc
W tym rodzaje załatwień zakreślono na podstawie art. 486 kpc
W tym rodzaje załatwień zakończono w trybie art. 341 kpc
W tym rodzaje załatwień zakończono w trybie art. 339 kpc
W tym rodzaje załatwień przekazanie do innych jednostek na podstawie art. 200§1 kpc (z wyjątkiem zmian organizacyjnych)
W tym rodzaje załatwień zwrot pozwu / wniosku/skargi
W tym rodzaje załatwień razem (w.27 = w.28 do 51)
Załatwiono ogółem (w.26=dz.1.1 r.3 odpowiednie wiersze=w.27+52)
Wpływ pozostałych spraw
W tym ponownie wpisane Inne
W tym ponownie wpisane Dokonano omyłkowego wpisu
W tym ponownie wpisane w wyniku zmiany trybu lub rodzaju postępowania (art. 201 § 1 i 2 kpc)
W tym ponownie wpisane w związku ze zmianą obszaru właściwości miejscowej sądu (ów)
W tym ponownie wpisane w związku ze zmianą obszaru właściwości miejscowej wydziału (ów)
W tym ponownie wpisane zmiany organizacyjne związane z utworzeniem lub likwidacją sądu (ów)
W tym ponownie wpisane zmiany organizacyjne związane z utworzeniem lub likwidacją wydziału (ów)
W tym ponownie wpisane w wyniku zmian zarządzenia MS o biurowości
W tym ponownie wpisane wpisane w wyniku przywrócenia termi¬nu do wniesienia środka zaskarżenia
W tym ponownie wpisane po uchyleniu orzeczenia i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania
W tym ponownie wpisane przekazane przez SR Lublin-Zachód (e-sąd)
W tym ponownie wpisane przekazano sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami różnych pionów
W tym ponownie wpisane przekazano sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami tego samego pionu
W tym ponownie wpisane wpisane na podstawie art. 505§1 kpc
W tym ponownie wpisane wpisane na podstawie art. 495§1 kpc
W tym ponownie wpisane wpisane na podstawie art. 486 kpc i art. 498§2 kpc
W tym ponownie wpisane sprawy zawieszone zakreślone , które podjęto
W tym ponownie wpisane wyłączenie roszczenia do odrębnego rozpoznania (z wyłączeniem wiersza 06)
W tym ponownie wpisane wyłączenie sprawy do odrębnego rozpoznania – poprzednio połączonej na podstawie art. 219 kpc
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia