Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw
Pozycja grupowania:
Wyszczególnienie - wiersz (S01R_1.2.2_W)
Jednostka
miary
w tym wydano nakaz zapłaty
WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem)
Cps (pomoc sądowa)
Co
Nc
Ns (nieprocesowe)
CG-G (szkody geologiczne i górnicze)
W tym inne
W tym odrzucono pozew
W tym umorzono na podstawie art. 505_37§1 kpc
W tym zakreślenie omyłkowych wpisów
W tym zakreślono na podstawie art. 174 §1 pkt 4 kpc
W tym zakreślono na podstawie art. 174 §1 pkt 1 kpc
W tym zakreślone w wyniku zmiany trybu lub rodzaju postępowania (art. 201 § 1 i 2 kpc)
W tym połączono do łącznego rozpoznania na podstawie art. 219 kpc
W tym w wyniku zmiany obszaru właściwości miejscowej sądu (ów)
W tym w wyniku zmiany obszaru właściwości miejscowej wydziału (ów)
W tym zmiany organizacyjne związane z utworzeniem sądu (dów)
W tym zmiany organizacyjne związane z utworzeniem wydziału (łów)
W tym W wyniku przekazania sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami różnych pionów
W tym W wyniku przekazania sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami tego samego pionu
W tym w wyniku zmian zarządzenia MS o biurowości
W tym zakończono w trybie art. 341 kpc
W tym zakończono w trybie art. 339 kpc
W tym przekazanie do innych jednostek na podstawie art. 200§1 kpc (z wyjątkiem zmian organizacyjnych)
W tym zwrot pozwu
C (procesowe)
Ogółem sprawy cywilne (suma wierszy 02, 22 do 27)