Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy w I instancji (łącznie z czasem trwania mediacji)


Brak rozwinięcia wymiarów