Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy w I instancji (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)


Brak rozwinięcia wymiarów