Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czas trwania postępowania sądowego (w sądzie okręgowym I instancji - od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawomocnienia się sprawy merytorycznie zakończonej (wyrokiem, orzeczeniem) w I instancji)


Brak rozwinięcia wymiarów