Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Orzeczenia będące wynikiem działania sądu z urzędu lub rozpoznania wniosku w przedmiocie dozoru oraz obowiązków w okresie próby przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu (w okresie spra-wozdawczym)


Brak rozwinięcia wymiarów