Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia użytkowa nowych budynków zbiorowego zamieszkania oraz nowych budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia
Pozycja grupowania:
PKOB
Pozycja grupowania:
Gminy
Jednostka
miary
Budynki zbiorowego zamieszkaniaGmina
Hotele i budynki zakwaterowania turystycznegoGmina
Budynki biuroweGmina
Budynki handlowo - usługoweGmina
Budynki transportu i łącznościGmina
Budynki przemysłowe i magazynoweGmina
Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznejGmina
Pozostałe budynki niemieszkalneGmina