Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba stad, w których stwierdzono chorobę zakaźną zwierząt
Pozycja grupowania:
Stado, w którym stwierdzono chorobę zakaźną zwierząt
Jednostka
miary
Stado