Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ubiegłym roku uzyskiwał(a) Pan/Pani któreś z niżej wymienionych świadczeń krajowych? Jeżeli Tak › przez ile miesięcy?
Pozycja grupowania:
świadczenia emerytalno-rentowe
Jednostka
miary
Emerytura
Renta strukturalna rolników indywidualnych
Renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa lub świadczenie rehabilitacyjne
Dodatek do świadczeń emerytalno-rentowych
Renta rodzinna
Renta socjalna