Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ubiegłym roku uzyskiwał(a) Pan/Pani któreś z niżej wymienionych świadczeń krajowych? Kwota odprowadzonych podatków, składek
Pozycja grupowania:
świadczenia emerytalno-rentowe
Jednostka
miary
Emerytura
Renta strukturalna rolników indywidualnych
Odprawa z pracy wypłacana osobom przechodzącym na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy
Renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa lub świadczenie rehabilitacyjne
Renta rodzinna
Renta socjalna