Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Średnioważone ciepło spalania gazu koksowniczego
Pozycja grupowania:
Obrót gazem koksowniczym i z odmetanowania kopalń
Jednostka
miary
Różnice bilansowe
Straty
Zużycie własne
Sprzedaż bezpośrednia gospodarstwom domowym
Sprzedaż bezpośrednia odbiorcom nieprzemysłowym
Sprzedaż bezpośrednia przemysłowi
Sprzedaż bezpośrednia
Sprzedaż do sieci
Sprzedaż ogółem
Zakup
Gaz spalony w pochodniach
Produkcja