Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Skutki środowiskowe działalności górnictwa węgla kamiennego
Pozycja grupowania:
Wielkości rzeczowo-finansowe charakteryzujące skutki środowiskowe działalności górnictwa węgla kamiennego - G-09.10
Jednostka
miary
Pobór wody pitnej i przemysłowej z ujęć powierzchniowych i podziemnych
Wody dołowe zagospodarowane
Wody dołowe zagospodarowane na potrzeby własne
Ładunek Cl + SO4 w wodach zagospodarowanych na potrzeby własne
Wody dołowe zagospodarowane przekazanie (sprzedaż) wody innym jednostkom
Odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych
Wody dołowe odprowadzane w ściekach do wód powierzchniowych
Ładunek Cl + SO4 w wodach dołowych
Wytwarzanie mas skalnych i odpadów wydobywczych
Odpady z zakładów przeróbki mechanicznej węgla
Składowanie mas skalnych i odpadów wydobywczych na powierzchni
Gospodarcze wykorzystanie odpadów wydobywczych i mas skalnych na powierzchni
Zagospodarowanie odpadów wydobywczych na dole
Tymczasowe magazynowanie odpadów wydobywczych
Zagospodarowanie odpadów obcych na dole
Emisja pyłów
Emisja gazów - ogółem
Emisja gazów cieplarnianych
Emisja gazów cieplarnianych - metan
Spalanie paliw w silnikach spalinowych
Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonych
Wykorzystanie gruntów rolnych i leśnych na inne cele
Inne opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
Kary za działalność niezgodną z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska
Kary za przekroczenie dopuszczalnych parametrów Cl + SO4 w wodach dołowych
Kary za przekroczenie dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń w pozostałych ściekach
Kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu
Inne kary za działalność niezgodną z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska
Powierzchnia terenów zdegradowanych objęta pracami rekultywacyjnymi i zagospodarowaniem
Powierzchnia terenów zdegradowanych objęta pracami rekultywacyjnymi i zagospodarowaniem, na której wymienione prace zakończono
Opłaty i koszty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska