Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Różnice bilansowe różnych rodzajów gazu ziemnego
Pozycja grupowania:
Rodzaj gazu
Jednostka
miary
Gaz ziemny wysokometanowy
Gaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)
Pozostały gaz ziemny zaazotowany
Gaz z wydobycia podmorskiego
Gaz ziemny skroplony LNG