Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Eksport i dostawa wewnątrzwspólnotowa surowców i produktów naftowych
Pozycja grupowania:
Rodzaje wybranych surowców i produktów naftowych (dz4)
Jednostka
miary
Ropa naftowa (łącznie z kondensatem gazowym)
Bioetanol skażony
Benzyny silnikowe o zawartości bioetanolu skażonego <= 10%
Benzyny silnikowe o zawartości bioetanolu skażonego powyżej 10% i poniżej 70% oraz od 70% do 85% (mieszanka E85)
Estry biokomponenty
Estry stanowiące samoistne paliwo B-100
Oleje napędowe o zawartości biokomponentów <= 7%
Oleje napędowe o zawartości biokomponentów >7%
Oleje napędowe - paliwo żeglugowe
Gaz ciekły LPG (łącznie z autogazem i gazem w butlach)
Lekki olej opałowy
Ciężki olej opałowy o niskiej zawartości siarki (<= 1%)
Ciężki olej opałowy o niskiej zawartości siarki (<= 1%) - paliwo żeglugowe
Ciężki olej opałowy o wysokiej zawartości siarki (> 1%)
Ciężki olej opałowy o wysokiej zawartości siarki (> 1%) - paliwo żeglugowe
Nafta do silników odrzutowych turbinowych
Benzyna lotnicza
Benzyna lekka do pirolizy