Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zwiększenia funduszy ochrony środowiska
Pozycja grupowania:
Składniki zwiększania funduszu
Jednostka
miary
Razem
Opłaty
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Opłaty wynikające z art. 142 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne**)
Opłaty wynikające z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz opłaty wynikające z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z ekspolatacji oraz niektórych in
Opłaty wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach**)
Opłaty wynikające z ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych**)
Opłaty wynikające z ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych**)
Wpływy wynikające z art. 402 ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska **)
Opłaty zastępcze wynikające z art. 9a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne**)
Opłaty zastępcze wynikające z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii**)
Opłaty zastępcze wynikające z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej**)
Opłaty oraz środki przekazane w wykonaniu obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, wynikające z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym**)
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Wpływy z nawiązek wynikających z art. 47 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny**)
Odsetki z tytułu depozytów, lokat lub papierów wartościowych otrzymanych z budżetu państwa
Odsetki z tytułu depozytów, lokat lub papierów wartościowych otrzymanych z jednostek samorządu terytorialnego
Inne niewymienione powyżej
Gospodarka odpadami
Usunięcie drzewa lub krzewu
Pozostałe
Działalność górnicza - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze**)
Opłaty koncesyjne**)
Opłaty eksploatacyjne**)
Opłaty wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej**)
Opłaty wynikające z art. 34 ust. 2 i art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz środki przekazane na podstawie art. 19 ust. 4 pkt 2 tej ustawy **)
Opłaty dotyczące rozpatrywania wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych wynikające z art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska**)
Pozostałe przychody (np. zyski nadzwyczajne)
Pozostałe zwiększenia funduszu
Kary
Kary za naruszenie wymagań w zakresie ochrony środowiska
Kary pieniężne wynikające z art. 315a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska **)
Kary pieniężne wynikające z art. 207 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii **)
Kary pieniężne wynikające z art. 35 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej**)
Kary pieniężne wynikające z art. 136 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym **)
Kary pieniężne wynikające z art. 32 i 33 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów**)
Administracyjne kary pieniężne wymierzane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach**)
Kary pieniężne wynikające z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Inne niewymienione powyżej
Wpływy z tytułu umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji**)
Przekazane środki w ramach dotacji z budżetu państwa
Dotacje z budżetu środków europejskich
Przekazane nadwyżki środków budżetu gminy przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Przekazane nadwyżki środków budżetu powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Przychody finansowe
Odsetki od udzielonych pożyczek
Odsetki od lokat i rachunków bankowych
Dywidendy i udziały w zyskach
Przychody ze sprzedaży udziałów i akcji
Rozwiązane rezerwy i odpisy aktualizaujące należności
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia