Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wykorzystanie funduszu ochrony środowiska
Pozycja grupowania:
Wykorzystanie funduszu
Jednostka
miary
Razem
Dotacyjne finansowanie ochrony środowiska
Dotacje na finansowanie lub dofiansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych
Częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych
Dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji
Umorzenia pożyczek i kredytów
Udostępnienie środków WFOŚiGW na dotacje finansujące lub na dofinansowujące koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ochronie środowiska
Pozostałe
Dotacje na realizację zadań bieżących
Udostępnienie środków WFOŚiGW
Pozostałe
Koszty działalności operacyjnej
Wynagrodzenia
Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych
Składki na pracownicze programy emerytalne
Pozostałe koszty działalności operacyjnej
Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
Wpłaty na PFRON
Podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
Podatki na rzecz budżetu państwa
Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Koszty finansowe
Odpisy aktualizujące aktywa, w tym:
Odpisy aktualizujące wartość akcji i udziałów
Odpisy na zagrożone w spłacie należności
Wartość sprzedanych udziałów i akcji
Rezerwy na zobowiązania
Pozostałe koszty finansowe
Inne koszty (np. straty nadzwyczajne)
Pozostałe zmniejszenia funduszu