Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dane uzupełniające pozabilansowe
Pozycja grupowania:
Dane uzupełniające do sprawozdania
Jednostka
miary
Pożyczkowe finansowanie ochrony środowiska
Wypłaty pożyczek ze środków funduszu
Udostępnienie środków WFOŚiGW na pożyczkowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Wzrost salda pożyczek udzielanych w formie linii pożyczkowej
Kapitalowe finansowanie ochrony środowiska (wydatki na zakup akcji i udziałów)
Wydatki i zakupy inwestycyjne własne
Zysk (+) / Strata (-)
Spłaty kapitału należności z tytułu pożyczek
Umowy zawarte w ciągu okresu sprawozdawczego
Pożyczki i kredyty udzielone ze środków funduszu
Kredyty ze środków banków z dopłatami funduszu
Dotacje inwestycyjne
Dotacje na realizację zadań bieżących
Dopłaty do oprocentowania kredytów
Częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych
Umorzenia pożyczek i kredytów
Plan wypłat wynikający z umów podpisanych na początek okresu sprawozdawczego
Plan wypłat wynikający z umów podpisanych na koniec okresu sprawozdawczego
Przejęte zobowiązania ministra właściwego ds. środowiska