Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne
Pozycja grupowania:
Grupy jednostek sektora finansów publicznych - dłużnicy
Jednostka
miary
grupa I
grupa II
grupa III
grupa IV