Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kwoty odzyskanych wierzytelności od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
Pozycja grupowania:
Podmioty sektora finansów publicznych, pozostałe podmioty - dłużnicy
Jednostka
miary
grupa I
grupa II
grupa III
grupa IV
pozostałe podmioty