Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej (składowe: Województwo, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty)
Pozycja grupowania:
Rejestr wytwórców biogazu rolniczego, rejestr wytwórców biopłynów
Jednostka
miary
rejestr wytwórców biogazu rolniczego - art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
rejestr wytwórców biopłynów - art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii