Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Energia elektryczna wytworzona z biopłynów
Pozycja grupowania:
Rodzaj zbioru KOWR (biopłyny)
Jednostka
miary
Biopłyny