Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia gospodarstwa rolnego
Pozycja grupowania:
Powierzchnia gospodarstwa rolnego wg rodzajów gruntów R-CzBR
Jednostka
miary
Lasy i grunty leśne (łącznie z zagajnikami o krótkiej rotacji )
Użytki rolne
Pozostałe grunty
Lasy i grunty leśne
Użytki rolne nieutrzymywane w dobrej kulturze (pozostałe)
Użytki rolne w dobrej kulturze
Plantacje o krótkiej rotacji niezależnie od rodzaju gruntów na jakich zostały założone
Ogrody przydomowe (z powierzchnią drzew i krzewów rosnących poza plantacjami)
Brzoza
Topola
wierzba
Pastwiska trwałe
Łąki trwałe
Zasiewy
Uprawy trwałe
Pastwiska trwale wyłączone z produkcji
Nieuprawiane tereny do wypasu
Łąki trwałe wyłączone z produkcji
Ogółem
Grunty ugorowane (łącznie z powierzchnią upraw na przyoranie uprawianych jako plon główny)
Uprawy na przyoranie uprawiane jako plon główny