Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Akcje notowane
Pozycja grupowania:
rodzaje rezydentów emitujących akcje notowane
Jednostka
miary
Instytucje finansowe - rezydentów
Przedsiębiorstwa niefinansowe - rezydentów