Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Akcje nienotowane
Pozycja grupowania:
rodzaje rezydentów emitujących akcje nienotowane
Jednostka
miary
Instytucje finansowe - rezydentów
Przedsiębiorstwa niefinansowe - rezydentów