Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zabytki nieruchome (z wyłączeniem układów urbanistycznych i ruralistycznych oraz zabytków archeologicznych) ujęte w Gminnej ewidencji zabytków według stanu technicznego – liczba zabytków
Pozycja grupowania:
Zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków według stanu technicznego
Jednostka
miary
Ogółem
Wymagające remontu/konserwacji
W trakcie prac remontowych/konserwacji
Niewymagające remontu
Zabytek nie istnieje
Brak informacji