Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rozliczenie należnego podatku VAT
Pozycja grupowania:
Ewidencja sprzedaży i zakupów dla podatku VAT
Jednostka
miary
Podstawa opodatkowania - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku
Podstawa opodatkowania – Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
Podstawa opodatkowania – Świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
Podstawa opodatkowania – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%
Podstawa opodatkowania – Dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy
Podstawa opodatkowania – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
Kwota podatku należnego – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
Podstawa opodatkowania – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8% oraz świadczenie usług taksówkowych opodatkowanych w formie ryczałtu 4%
Kwota podatku należnego – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8% oraz świadczenie usług taksówkowych opodatkowanych w formie ryczałtu 4%
Podstawa opodatkowania – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
Kwota podatku należnego – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
Podstawa opodatkowania – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
Podstawa opodatkowania – Eksport towarów
Podstawa opodatkowania – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
Kwota podatku należnego - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
Podstawa opodatkowania - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
Podstawa opodatkowania - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje sią art. 28b ustawy
Kwota podatku należnego – Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
Podstawa opodatkowania – Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje sią art. 28b ustawy
Podstawa opodatkowania - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy
Podstawa opodatkowania - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy
Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy
Podstawa opodatkowania - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 7 lub 8 ustawy
Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 7 lub 8 ustawy
Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy
Kwota podatku należnego - Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy
Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz. 24, podlegająca wpłacie w terminie , o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy
Kwota podatku należnego - Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy