Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
Pozycja grupowania:
Rodzaje świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
Jednostka
miary
na osobę uprawnioną do ukończenia 18 roku życia
na osobę uprawnioną w wieku od 18 lat do ukończenia 25 roku życia
na osobę uprawnioną w wieku 25 lat i więcej, posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności