Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przychody z działalności gastronomicznej łącznie z VAT
Pozycja grupowania:
według źródeł przychodu ze sprzedaży
Jednostka
miary
Przychody z działalnosci gastronomicznej ogółem
produkcja gastronomiczna
napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
Towary handlowe - bez napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych
z pozostałej działaności (bez działalności hotelarskiej - noclegów)