Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niepełnosprawni włączeni do ewidencji PUP, jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Kategorie niepełnosprawnych włączonych do ewidencji PUP jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
Jednostka
miary
Ogółemosoby włączone do ewidencji osób niepełnosprawnych
Ogółemuwzględnieni w sprawozdaniu MPiPS-01
Ogółemzarejestrowani po raz kolejny
Ogółempo raz kolejny jako osoba niepełnosprawna
Ogółemdługotrwale
Ogółempoprzednio pracujący
Ogółemdo momentu zarejestrowania się
Ogółemw zakładzie pracy chronionej
Ogółemzwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy
Ogółemzamieszkali na wsi
Ogółemposiadający gospodarstwo rolne
Ogółemdo 30 roku życia
Ogółemdo 25 roku życia
Ogółempowyżej 50 roku życia
Ogółemz wykształceniem co najmniej średnim
Ogółempo szkole specjalnej
Ogółembez kwalifikacji zawodowych
Ogółembez doświadczenia zawodowego
Ogółempo stażu
Ogółempo pracach interwencyjnych
Ogółempo odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych
Ogółempo szkoleniu
Ogółemosoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
Ogółemz wykształceniem co najmniej średnim
Ogółempo szkole specjalnej
Ogółempo szkoleniu
Ogółempo stażu
Ogółempobierający świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do pracy (bez w. 31 i 32)
Ogółemosoby, którym przyznano rentę szkoleniową
Ogółempobierający rentę socjalną
Ogółemposiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
Ogółemposiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
Ogółempo zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego
Ogółemprowadzący działalność gospodarczą
Kobietyosoby włączone do ewidencji osób niepełnosprawnych
Kobietyuwzględnieni w sprawozdaniu MPiPS-01
Kobietyzarejestrowani po raz kolejny
Kobietypo raz kolejny jako osoba niepełnosprawna
Kobietydługotrwale
Kobietypoprzednio pracujący
Kobietydo momentu zarejestrowania się
Kobietyw zakładzie pracy chronionej
Kobietyzwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy
Kobietyzamieszkali na wsi
Kobietyposiadający gospodarstwo rolne
Kobietydo 30 roku życia
Kobietydo 25 roku życia
Kobietypowyżej 50 roku życia
Kobietyz wykształceniem co najmniej średnim
Kobietypo szkole specjalnej
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia